Sơ đồ tổ chức của GOBRANDING được thể hiện một cách chuyên nghiệp, các khối/phòng/ban được phân bổ một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và khối/phòng/ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các khối/phòng/ban phối hợp chặt chẽ tạo nên một GOBRANDING vững mạnh.

profilehotline profile