# Google Webmaster tool

Thời gian Google xóa URL khi có yêu cầu trong Webmaster Tool

Google tiết lộ khoảng thời gian xóa URL trong Webmaster tool là sau một ngày. Thậm chí là ngay trong ngày nhận yêu cầu xóa URL.